Aleksandra Fiodorow - terapeuta

Pedagog i oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem. Na Akademii Pomorskiej w Słupsku ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Będąc na studiach magisterskich, podjęła studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych. Staż w Fundacji zadecydował o jej dalszej karierze zawodowej. Od 11 lat prowadzi w naszym ośrodku terapię w Sali Doświadczania Świata i Terapię Pedagogiczną. Pracując, stale uzupełnia swoje kwalifikacje, m.in. kończąc kurs z oligofrenopedagogiki, uprawniający do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie,  kurs z terapii pedagogicznej. Zdobytą wiedzę wykorzystuje na zajęciach z dziećmi z różnymi typami zaburzeń. Stara się usprawniać je intelektualnie, otwierać na kontakty społeczne, pracować nad ich sferą emocjonalną. Pomocna w tych działaniach jest dobrze wyposażona przez Fundację Sala Doświadczania Świata. Postrzegana jest jako osoba twórcza i poszukująca. Mówi, że największą nagrodą jest dla niej uśmiech dziecka i nawet najmniejsze postępy w jego rozwoju.
Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy